Zoeken
IMG_0702.JPG

Grondverbetering

Voor die situatie waarbij bestaande bodemopbouw onvoldoende is, kan VSF op diverse manieren de grondgesteldheid verbeteren waardoor bouwwerken beter uitvoerbaar worden.

compaction grouting 1.jpg

Compenserend grouten

Door middel van een injectie kan er scheurvorming in een bodemlaag worden gecreëerd. Hiervoor worden injectiebuizen ingebracht met manchetten in de juiste bodemlaag.  Injectie vind meestal plaats met een op cement gebaseerde grout. Het gaat er om de scheur zo snel als mogelijk vol te zetten met een snel opstijvend injectiemiddel. Op deze wijze zullen de scheuren slechts minimaal weer worden dichtgedrukt. Door dit in meerdere fasen uit te voeren gecombineerd met goede monitoring kan op deze wijze verdichting van de grond worden gerealiseerd. Ook is het mogelijk om zo zettingen van constructies of het maaiveld te compenseren.

Lees meer
Liebherr 875 liebherr 640 3.jpg

Diepteverdichting

Diepteverdichting is het met een trilnaald verdichten van de bodem. Het trilblok bevindt zich hierbij niet in de naald zoals bij andere systemen maar op de trilnaald. Door het in trilling brengen van de naald komt ook de naastliggende grond in trilling waardoor er een betere pakking ontstaat. De mate van verdichten is afhankelijk van de samenstelling van de grond: zo mag er geen te hoge fractie slib of klei in de grond aanwezig zijn. Wanneer voorafgaand aan het verdichten het materiaal wordt aangevuld kan door een juiste samenstelling van het aan te vullen materiaal te kiezen het verdichtingsresultaat significant vergroot worden. Voorafgaand aan het vastleggen van een verdichtingsstramien wordt een proefveld met verschillende hart op hart afstanden gemaakt waaruit na sonderen de meest economische maat wordt bepaald.

Lees meer
DSC00510.JPG

Dynamisch consolideren

Dynamisch consolideren is een methode om een grondpakket te verdichten met behulp van een valgewicht. Het wordt gebruikt om te verwachten terreinzettingen versneld tot stand te brengen en zodoende het draagvermogen te vergroten. Het te gebruiken valblok varieert van 10 tot 18 ton. De valhoogte varieert van 5 tot 20 m. E.e.a. is afhankelijk van de dikte van het te verdichten pakket en de mate van de te bereiken verdichting in relatie met de bodemgesteldheid. Per verdichtingspunt worden meerdere klappen gegeven. De daarbij veroorzaakte schokgolven zorgen voor de verdichting van de grond. Het te verdichte terrein wordt puntsgewijs behandeld. Tussentijds wordt het terrein geëgaliseerd waarna het terrein nog eventueel volgende behandelingen ondergaat. Bij de 2e gang worden de verdichtingspunten juist tussen de verdichtingspunten uit de 1e fase gekozen. Het tijdsverloop tussen twee fasen afzondelijke fasen is afhankelijk van de snelheid waarmee het "overspannen" water afvloeit. Middels tussentijdse controlesonderingen en vlakte-waterpassingen wordt de kwaliteit van de grondverbetering gecontroleerd.

Lees meer
Bevriezen van de ondergrond voordat de betonnen vloer open gezaagd wordt.JPG

Grondbevriezen

Bij grondbevriezing wordt het aanwezige grondwater bevroren. Het principe bij grondbevriezen is het onttrekken van warmte uit de grond totdat het grondwater bevroren is.  De effecten die optreden: waterondoorlatendheid van het bevroren grondmassief sterkte toename van het bevroren grondmassief. In vrijwel alle grondsoorten kan grondbevriezen worden toegepast, mits het grondmassief genoeg water bevat (minimaal 10%)  De grond wordt bevroren door middel van het aanbrengen vrieslansen, deze kunnen worden ingestort aan de rand van een betonconstructie of worden aangebracht middels inboren.  De vrieslansen worden gekoeld door vloeibare stikstof van -196 graden Celsius of door middel van pekel vriezen. Met meet- en regeltechniek wordt het bevroren grondlichaam tijdens het proces gemonitord.

Lees meer
w20-012 Aldi IMG_6934.JPG

Jetgrouten

Jetgrouten (ook wel VHP-grouting genoemd) is een injectiesysteem op basis van een zeer hoge druk, dat kan worden toegepast in alle grondsoorten. Groutlichamen met vooraf te bepalen vorm, hoogte en diepte kunnen worden gevormd. Het systeem is trillingsvrij, geluidsarm en kan in een beperkte ruimte worden uitgevoerd.  Door de sterkte van het grout kunnen dragende en kerende ondergrondse constructies worden gemaakt. Kwaliteitsbeheersing en -bewaking zijn vanzelfsprekend zeer belangrijk. Registratie en bewaking vindt plaats van: boorproces en boordiepte trek- en draaisnelheid injectiedebiet en -druk van zowel grout, water als lucht groutsuspensie uitkomende grondsuspensie Afhankelijk van de ontwerpeisen, omgevingsfactoren en grondgesteldheid kan gekozen worden tussen drie verschillende systemen van aanbrengen (1,2 en 3-fasen).

Lees meer
W22-026 Spot Amsterdam-punten 01a.jpg

Horizontale Bodeminjectie

Een horizontale bodeminjectie wordt toegepast indien het grondwaterregime in en nabij een te creëren bouwput een belangrijke rol speelt. Met name in een bebouwde omgeving is het vaak niet mogelijk om een bemalingsvergunning te verkrijgen, dit vanwege de risico’s met betrekking tot zettingen in de omgeving of andere grondwaterbepalingen voor het betreffende gebied. Door het vullen van de poriën in een grondlaag met een injectievloeistof ontstaat een horizontaal waterremmende laag zodat de bouwput met een lichte bemaling ontgraven kan worden. De injectie wordt op een dusdanige diepte aangebracht dat er voldoende evenwicht in de grondlagen achterblijft om opbarsten te voorkomen. Horizontale bodeminjectie is een tijdelijke maatregel en vormt vaak een commercieel zeer interessant alternatief (geld, tijd en hinder) op bijvoorbeeld onderwaterbeton.

Lees meer
W16-041 IMG_2123.JPG

Stabiliserende Bodeminjectie

Beperkte ruimte voor het maken van kelders en (lift)putten, zettingsgevoelige omgeving, fundaties met onvoldoende draagvermogen, belastingtoenames op constructies, hinder of oponthoud van verkeer, verstoorde of ontoereikende grondopbouw zoals aardbevingsgevoelige gebieden, vastgestelde grondwaterregimes en dijk- of taludstabiliseringen. Dit zijn allen voorbeelden van beperkende situaties en voorwaarden waar stabiliserende bodeminjectie een oplossing biedt, zodat constructies uitvoerbaar worden. Wij hebben een groot scala aan injectietechnieken “in huis” en beschikken over veel kennis en uitgebreide ervaring. Vanzelfsprekend voert VSF dit uit met eigen personeel en materieel. Voor iedere vraag hebben wij een specifieke oplossing welke door onze eigen ingenieurs ontworpen worden.  

Lees meer