icon-arrow-right
HomeOver VSFVeiligheid

Veiligheid

Het veiligheidsbeleid van Volker Staal en Funderingen is primair gericht op het veilig en gezond werken door zijn werknemers, onderaannemers en derden. Dit ARBO- en milieubeleid is o.a. gebaseerd op de huidige ARBO- en Milieueisen (ARBO-wet). 

 

 

Dezelfde wet geeft ook aan dat alle betrokkenen een eigen verantwoordelijkheid in deze kennen. Onder betrokkenen wordt verstaan werkgever, (tijdelijke) werknemer, onderaannemer en derden. Betrokkenen hebben derhalve een gezamenlijke taak.

Voor Volker Staal en Funderingen gelden de ARBO- en Milieuwetgeving als minimumeisen waaraan de organisatie moet voldoen. Ons beleid is gericht op het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële schade, milieu schade en een continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Vanzelfsprekend is het gebruik van alcohol en drugs taboe tijdens onze werkzaamheden.

 

WAVE

VolkerWessels heeft intern een aantal duidelijke veiligheidswaarden en regels opgesteld. Door het hanteren van deze regels wil VolkerWessels ervoor zorgen dat onveilige situaties worden voorkomen. De veiligheidsregels en waarden vormen de basis van het Veiligheidsprogramma binnen VolkerWessels, WAVE. Wees Alert! Veiligheid Eerst!. VSF heeft het WAVE-programma reeds geïmplementeerd en al haar personeel opgeleid om WAVE toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden. 

 

Zie voor meer informatie over het WAVE-programma de volgende pagina

+